SKU GD-BIPOD
Shipping Weight 2.7000kg
Shipping Width 0.130m
Shipping Height 1.110m
Shipping Length 0.130m
Shipping Cubic 0.018759000m3